Przedszkole nr 58 w Gdyni

Aktualności

Potwierdzenie woli przez rodziców

2019-04-11 07:10:40

Uwaga rodzice dzieci zakwalifikowanych!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do 15 kwietnia do godz. 17.00 rodzic musi potwierdzić wolę zapisu dziecka do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Odpowiedni druk jest do pobrania ze strony rekrutacyjnej lub naszej przedszkolnej, w zakładce "DO POBRANIA". Można go również otrzymać w przedszkolu.

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane!

Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez komisje rekrutacyjne do wiadomości w dniu 23 kwietnia o godz. 15.00.

Procedurę odwoławczą można wszcząć w ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram tutaj.

STRAJK PRACOWNIKÓW

2019-04-09 07:29:34

znp_strajk.png

W Przedszkolu nr 58 nadal strajkują wszyscy nauczyciele, w związku z tym placówka nie może prawidłowo funkcjonować.

Dyrektor Przedszkola nr 58, Anna Kozłowska

Informacje dotyczące pomocy rodzicom w zorganizowaniu opieki nad dziećmi w Gdyni dostępne tutaj.

Informacje ZUS dostępne tutaj.

STRAJK

2019-04-08 06:33:34

znp_strajk.png

Otrzymaliśmy wiadomość, że pracownicy przedszkola przystępują do strajku. Strajk uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola nr 58 w Gdyni.

Z poważaniem.

Dyrektor Przedszkola nr 58, Anna Kozłowska

 

 

2019-04-05 12:13:39

Szanowni Państwo.

Do obecnej chwili nie otrzymalismy informacji, czy 8 kwietnia 2019r. odbędzie się strajk.

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Scan2019-04-05_115602.jpg

Wizyta piłkarzy z Arki

2019-04-04 12:24:14

Dzisiaj odwiedzili nas fantastyczni goście - piłkarze z Arki. Pokazali dzieciom, jak trenują, opowiedzieli o zdrowym trybie życia, który musi prowadzić każdy piłkarz, zaprezentowali swoje piłkarskie umiejętności.

Dzieci były zachwycone ich wizytą, tym bardziej, że na koniec spotkania dostały prezenty - książeczki z autografem i plakaty.

Więcej fotografii tutaj.

Arka.jpg

AKCJA STRAJKOWA PRACOWNIKÓW

2019-04-02 06:40:33

AKCJA STRAJKOWA

 w Przedszkolu nr 58 w Gdyni

Szanowni Państwo,

zgodnie z pismem otrzymanym dnia 27.03.2019r. ze Związku Nauczycielstwa Polskiego informuję, że za przeprowadzeniem akcji strajkowej w Przedszkolu nr 58 w Gdyni opowiedziało się 95 % pracowników biorących udział w głosowaniu.

W związku z powyższym – z dużym prawdopodobieństwem – należy założyć, że

od dnia 8 kwietnia 2019 r.

Przedszkole nr 58 w Gdyni nie będzie mogło zapewnić opieki Państwa dzieciom.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zrozumienie sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.

O zakończeniu akcji strajkowej w placówce będą Państwo niezwłocznie poinformowani.

 

Anna Kozłowska, dyrektor Przedszkola nr 58

Rekrutacja na r.szk. 2019/2020

2019-03-12 10:12:55

Rekrutacja do naszego Przedszkola nr 58 oraz do nowobudowanego Przedszkola nr 59 w Gdyni, ul. Wiczlińska 50B

Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola nr 59 przy ul. Wiczlińskiej 50B przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w Przedszkolu nr 58 przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23.

Wypełnione i wydrukowane wnioski o przyjęcie do przedszkola będą przyjmowane w kancelarii przedszkola w następujących terminach:

Codziennie (oprócz 21 marca) w godz. 10.00 – 14.00 a ponadto:

Poniedziałek 18 i 25 marca w godz. 15.00 – 17.00

Środa 13 i 20 marca w godz. 7.00 - 9.00 oraz 16.00 – 17.00

Wtorek 26 marca – do godz. 16.00

W czwartek 21 marca – wnioski nie będą przyjmowane.

 

Harmonogram rekrutacji i kryteria przyjęć

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2019/2020

www.gdynia.pl/rekrutacja  

 

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

       

O PRZYJĘCIU DZIECKA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (ur. w 2013 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat  mają ustawowe prawo
do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.  Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

 

  1. Przebieg rekrutacji

1) Etap wstępny – informator - 12 marca o godz. 12.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).

 

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka, w którym deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

 

2) Wypełnianie wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.

Elektroniczna rekrutacja trwa od 12 marca od godz. 12.00 do 26 marca do godz. 16.00 i obejmuje:

*  wprowadzanie danych dzieci do systemu,

* składanie wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście preferencji).

  

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka :

a) rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje, a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku,

b) jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).

 

W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzyma potwierdzenie jego złożenia.

 

3) Rekrutacja automatyczna.

Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).

 

4) Wyniki rekrutacji:

 

W dniu 9 kwietnia o godz. 15.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie
w przedszkolu.

 

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:

  • logując się na stronie internetowej dla rodziców
  • w placówce pierwszego wyboru.

 

5) Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic w terminie do 15 kwietnia do godz. 17.00 musi udać się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.

 

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej,  do której zostało zakwalifikowane!

 

6) Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia o godz. 15.00.

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.  

    

7) Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest
od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci, które  przyjęte zostały
do przedszkola w procedurze rekrutacji.

 

  1. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni :

 

1) Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie) :

 

L. p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje  i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)

110 pkt

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

110 pkt

 

       2) Kryteria samorządowe - obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

  (Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)

 

L.p

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;

oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3

 

 

 

55 pkt

2.

dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym;

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4

 

 

20 pkt

3.

dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;

(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)

oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 5

 

 

 

10 pkt

4.

dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;

oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; - zał. nr 6

 

 

8 pkt

5.

dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; - zał. nr 7

 

 

5 pkt

6.

przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)

oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) –

zał. nr 8

 

 

2 pkt

                                                            

* Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z wnioskiem o przyjęcie.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

 

III. Procedura odwoławcza:

  1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
  3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca:

 

1) 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym (www.gdynia.pl/rekrutacja) wykazu wolnych miejscach.

2) od 4 czerwca od godz. 12.00 do 10 czerwca do godz. 16.00 – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (można wybrać maksymalnie 3 placówki - przedszkola/oddziały przedszkolne).

(Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie, drukuje, podpisuje składa w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek i składa w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru).

W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.

 

3) 14 czerwca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,

4) do 18 czerwca do godz. 17.00potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane !

 

5) 21 czerwca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić logując się na stronie internetowej dla rodziców lub w placówce pierwszego wyboru.

6) od 21 czerwca – procedura odwoławcza.

7) 30 sierpnia - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2017 r. możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc
od 30 sierpnia.

Zbiórka elektroodpadów

2019-03-08 12:44:00

UWAGA, UWAGA

13 marca w godz. 7.30 do 9.30 w naszym przedszkolu odbędzie się zbiórka elektoroodpadów (sprzetu AGD i RTV) organizowana we współpracy z KZG "Dolina Redy i Chylonki". Z tej okazji na nasz parking zostanie podstawiony duży samochód. Prosimy o przynoszenie jak największej ilości elektrośmieci - przedszkole dostanie bowiem nagrody za "wagową" ilość zdanego sprzętu.

Deklaracje na nowy rok szkolny

2019-03-04 15:16:57

Szanowni Państwo.

Ilość wolnych miejsc w naszej placówce na nowy rok szkolny 2019/2020 zostanie określona po złożeniu przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego u nas. Rodzice składają w/w deklarację w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 05 marca, tak aby rekrutacja mogła rozpocząć się, zgodnie z harmonogramem, 12 marca br.

Deklaracje można otrzymać od nauczycieli, również w zakładce "DO POBRANIA" znajduje się DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. Mogą Państwo pobrać ją i złożyć u nauczycieli w grupie swojego dziecka.

Ważne!

Deklaracja musi być podpisana przez obojga rodziców (opiekunów prawnych). Jeżeli nie ma takiej możliwości, proszę o tym poinformować nauczyciela swojego dziecka.

Nieprzekraczalnym terminem złożenia w/w deklaracji jest 08 - 03 - 2019r., godz. 12.00.

Jednocześnie informuję, że brak złożonej deklaracji powoduje, że dziecko nie będzie mogło uczęszczać do naszego przedszkola od września b.r.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę wszystkich chętnych, o jak najszybsze złożenie "Deklaracji o kontynuacji nauki wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu".

Jeżeli ktoś nie chce złożyć w/w deklaracji, bardzo proszę o poinformowanie o tym fakcie nauczycieli w grupie lub bezpośrednio dyrektora, również jak najszybciej.

2019-02-28 13:01:35

Powiedział Bartek,
Że dziś Tłusty Czwartek,
a Bartkowa uwierzyła
dobrych pączków nasmażyła.

A u nas - jedne pączki zrobili Żeglarze - zaś drugie - nasze Panie w kuchni - a dzieci zjedzą je na podwieczorek.

2019021.jpg 2019022.jpg