Przedszkole nr 58 w Gdyni

Aktualności

STRAJK

2019-04-08 06:33:34

znp_strajk.png

Otrzymaliśmy wiadomość, że pracownicy przedszkola przystępują do strajku. Strajk uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola nr 58 w Gdyni.

Z poważaniem.

Dyrektor Przedszkola nr 58, Anna Kozłowska

 

 

2019-04-05 12:13:39

Szanowni Państwo.

Do obecnej chwili nie otrzymalismy informacji, czy 8 kwietnia 2019r. odbędzie się strajk.

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Scan2019-04-05_115602.jpg

Wizyta piłkarzy z Arki

2019-04-04 12:24:14

Dzisiaj odwiedzili nas fantastyczni goście - piłkarze z Arki. Pokazali dzieciom, jak trenują, opowiedzieli o zdrowym trybie życia, który musi prowadzić każdy piłkarz, zaprezentowali swoje piłkarskie umiejętności.

Dzieci były zachwycone ich wizytą, tym bardziej, że na koniec spotkania dostały prezenty - książeczki z autografem i plakaty.

Więcej fotografii tutaj.

Arka.jpg

AKCJA STRAJKOWA PRACOWNIKÓW

2019-04-02 06:40:33

AKCJA STRAJKOWA

 w Przedszkolu nr 58 w Gdyni

Szanowni Państwo,

zgodnie z pismem otrzymanym dnia 27.03.2019r. ze Związku Nauczycielstwa Polskiego informuję, że za przeprowadzeniem akcji strajkowej w Przedszkolu nr 58 w Gdyni opowiedziało się 95 % pracowników biorących udział w głosowaniu.

W związku z powyższym – z dużym prawdopodobieństwem – należy założyć, że

od dnia 8 kwietnia 2019 r.

Przedszkole nr 58 w Gdyni nie będzie mogło zapewnić opieki Państwa dzieciom.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zrozumienie sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.

O zakończeniu akcji strajkowej w placówce będą Państwo niezwłocznie poinformowani.

 

Anna Kozłowska, dyrektor Przedszkola nr 58

Rekrutacja na r.szk. 2019/2020

2019-03-12 10:12:55

Rekrutacja do naszego Przedszkola nr 58 oraz do nowobudowanego Przedszkola nr 59 w Gdyni, ul. Wiczlińska 50B

Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola nr 59 przy ul. Wiczlińskiej 50B przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w Przedszkolu nr 58 przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23.

Wypełnione i wydrukowane wnioski o przyjęcie do przedszkola będą przyjmowane w kancelarii przedszkola w następujących terminach:

Codziennie (oprócz 21 marca) w godz. 10.00 – 14.00 a ponadto:

Poniedziałek 18 i 25 marca w godz. 15.00 – 17.00

Środa 13 i 20 marca w godz. 7.00 - 9.00 oraz 16.00 – 17.00

Wtorek 26 marca – do godz. 16.00

W czwartek 21 marca – wnioski nie będą przyjmowane.

 

Harmonogram rekrutacji i kryteria przyjęć

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2019/2020

www.gdynia.pl/rekrutacja  

 

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

       

O PRZYJĘCIU DZIECKA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (ur. w 2013 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat  mają ustawowe prawo
do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.  Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

 

  1. Przebieg rekrutacji

1) Etap wstępny – informator - 12 marca o godz. 12.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).

 

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka, w którym deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

 

2) Wypełnianie wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.

Elektroniczna rekrutacja trwa od 12 marca od godz. 12.00 do 26 marca do godz. 16.00 i obejmuje:

*  wprowadzanie danych dzieci do systemu,

* składanie wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście preferencji).

  

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka :

a) rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje, a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku,

b) jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).

 

W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzyma potwierdzenie jego złożenia.

 

3) Rekrutacja automatyczna.

Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).

 

4) Wyniki rekrutacji:

 

W dniu 9 kwietnia o godz. 15.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie
w przedszkolu.

 

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:

  • logując się na stronie internetowej dla rodziców
  • w placówce pierwszego wyboru.

 

5) Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic w terminie do 15 kwietnia do godz. 17.00 musi udać się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.

 

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej,  do której zostało zakwalifikowane!

 

6) Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia o godz. 15.00.

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.  

    

7) Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest
od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci, które  przyjęte zostały
do przedszkola w procedurze rekrutacji.

 

  1. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni :

 

1) Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie) :

 

L. p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje  i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)

110 pkt

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

110 pkt

 

       2) Kryteria samorządowe - obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

  (Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)

 

L.p

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;

oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3

 

 

 

55 pkt

2.

dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym;

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4

 

 

20 pkt

3.

dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;

(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)

oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 5

 

 

 

10 pkt

4.

dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;

oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; - zał. nr 6

 

 

8 pkt

5.

dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; - zał. nr 7

 

 

5 pkt

6.

przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)

oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) –

zał. nr 8

 

 

2 pkt

                                                            

* Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z wnioskiem o przyjęcie.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

 

III. Procedura odwoławcza:

  1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
  3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca:

 

1) 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym (www.gdynia.pl/rekrutacja) wykazu wolnych miejscach.

2) od 4 czerwca od godz. 12.00 do 10 czerwca do godz. 16.00 – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (można wybrać maksymalnie 3 placówki - przedszkola/oddziały przedszkolne).

(Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie, drukuje, podpisuje składa w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek i składa w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru).

W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.

 

3) 14 czerwca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,

4) do 18 czerwca do godz. 17.00potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane !

 

5) 21 czerwca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić logując się na stronie internetowej dla rodziców lub w placówce pierwszego wyboru.

6) od 21 czerwca – procedura odwoławcza.

7) 30 sierpnia - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2017 r. możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc
od 30 sierpnia.

Zbiórka elektroodpadów

2019-03-08 12:44:00

UWAGA, UWAGA

13 marca w godz. 7.30 do 9.30 w naszym przedszkolu odbędzie się zbiórka elektoroodpadów (sprzetu AGD i RTV) organizowana we współpracy z KZG "Dolina Redy i Chylonki". Z tej okazji na nasz parking zostanie podstawiony duży samochód. Prosimy o przynoszenie jak największej ilości elektrośmieci - przedszkole dostanie bowiem nagrody za "wagową" ilość zdanego sprzętu.

Deklaracje na nowy rok szkolny

2019-03-04 15:16:57

Szanowni Państwo.

Ilość wolnych miejsc w naszej placówce na nowy rok szkolny 2019/2020 zostanie określona po złożeniu przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego u nas. Rodzice składają w/w deklarację w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 05 marca, tak aby rekrutacja mogła rozpocząć się, zgodnie z harmonogramem, 12 marca br.

Deklaracje można otrzymać od nauczycieli, również w zakładce "DO POBRANIA" znajduje się DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. Mogą Państwo pobrać ją i złożyć u nauczycieli w grupie swojego dziecka.

Ważne!

Deklaracja musi być podpisana przez obojga rodziców (opiekunów prawnych). Jeżeli nie ma takiej możliwości, proszę o tym poinformować nauczyciela swojego dziecka.

Nieprzekraczalnym terminem złożenia w/w deklaracji jest 08 - 03 - 2019r., godz. 12.00.

Jednocześnie informuję, że brak złożonej deklaracji powoduje, że dziecko nie będzie mogło uczęszczać do naszego przedszkola od września b.r.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę wszystkich chętnych, o jak najszybsze złożenie "Deklaracji o kontynuacji nauki wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu".

Jeżeli ktoś nie chce złożyć w/w deklaracji, bardzo proszę o poinformowanie o tym fakcie nauczycieli w grupie lub bezpośrednio dyrektora, również jak najszybciej.

2019-02-28 13:01:35

Powiedział Bartek,
Że dziś Tłusty Czwartek,
a Bartkowa uwierzyła
dobrych pączków nasmażyła.

A u nas - jedne pączki zrobili Żeglarze - zaś drugie - nasze Panie w kuchni - a dzieci zjedzą je na podwieczorek.

2019021.jpg 2019022.jpg

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

2019-02-04 15:53:55

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dostępne są tutaj.

Styczeń

2019-02-04 12:09:57

Styczeń minął nam bardzo szybko: były imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka - bardzo wzruszające i chwilami nawet łzy szczęścia popłynęły! Był również bal karnawałowy, na którym dzieci się świetnie bawiły w rytm muzyki przygotowanej przez profesjonalnego wodzireja z Teatru Qfer. Ponadto wszystkie grupy brały udział w warsztatach bębniarskich, gdzie dzieci mogły pograc na bębnach i poznać różnice między różnymi instrumentami.

201913aa.jpg 201913bb.jpg 201913cc.jpg 201913dd.jpg 201913ee.jpg