Przedszkole nr 58 w Gdyni

Informacje

Ważne informacje

  • Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 17:00.
  • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 8.00 do 13.00.
  • Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby dorosłe, zapewniające im bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.
  • Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu wpłaca się na konto przedszkola do dnia 15 każdego miesiąca.
  • W przypadku opóźnienia pobierane są odsetki ustawowe.
  • Numer konta dla opłat za wyżywienie: 

44 1020 4900 0000 8702 3096 4570

  • Numer konta dla opłat za świadczenia przekraczające 5 godzin dziennie:

20 1020 4900 0000 8002 3096 4569

  • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.  Zwrot za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku zgłoszenia absencji do godz. 7.45 danego dnia.
  • Kancelaria przedszkola czynna jest codziennie w godzinach od 10:00-14:00, w poniedziałki do godziny 16:30.
  • W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje codziennie od 12.00 do 13.00, a ponadto w poniedziałki od 15.30 do 16.30.

 Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Nr 58 regulują następujące przepisy:

 Uchwała Nr XXVIII/696/17 Rady Miasta Gdyni z 01 lutego 2017r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

 W/w uchwała określa koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających zakres pięciu godzin dziennie, w których zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wysokości 1,00 zł dla dzieci do 5 roku życia.

 Zarządzenie nr 242/18/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie: akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. 

 Zgodnie z w/w Zarządzeniem opłaty za spożywane posiłki wynoszą odpowiednio:

 trzy posiłki: 8,00 zł, w tym:

o   śniadanie - 30% dziennej stawki żywieniowej, tj. 2,40 zł

o   obiad - 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,00 zł 

o   podwieczorek - 20% dziennej stawki żywieniowej, tj.       1,60 zł