Przedszkole nr 58 w Gdyni

RODO

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 58 w Gdyni z siedzibą przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23, 81-577 Gdynia, tel. 58 380 18 14, adres e-mail: biuro@przedszkole58gdynia.pl
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@przedszkole58gdynia.pl
 • Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 • Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 • Mają Państwo prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
  • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 • Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 • Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są konsekwencje braku podania danych.
 • Odbiorcą podanych przez Państwa danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach obowiązków służbowych
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.