Aktualności

Deklaracje na lipiec

2024-05-08 12:01:28

Szanowni Państwo.

Bardzo prosimy o wypełnienie Informacji o korzystaniu z naszego Przedszkola w lipcu. Informacja ta jest potrzebna, aby okreslić ilość ewentualnych wolnych miejsc dla dzieci z innych przedszkoli w okresie wakacyjnym.

Druk dostępny jest w przedszkolu lub tutaj.

Przypominamy, że nasze przedszkole zamknięte jest w sierpniu.

Majowe Święta

2024-05-02 09:57:34

Nasze przedszkolaki przygotowywały się do powitania Majowych Świąt. Zajęcia w przedszkolu poświęcone były właśnie narodowym świętom majowym. Dzieci poznały symbole narodowe: godło, flagę oraz hymn Polski, pokazywały na mapie Polski najważniejsze regiony i miasta naszego kraju. Wykonały prace plastyczne - godło i flagę Polski. Pamiętajmy, że wzbudzanie u dzieci zainteresowań historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla kształcenia pozytywnych postaw patriotycznych.

Dzieci ze wszystkich grup wykonały biało - czerwone smakołyki. 

Wspólnie przypomnieliśmy sobie, że 1 maja obchodzimy Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi a 3 maja – święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

REKRUTACJA - dzieci, które się zakwalifikowały

2024-04-22 15:40:38

Prosimy o składanie deklaracji "POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DO PRZEDSZKOLA" wszystkich rodziców dzieci, które się zakwalifikowały do naszej placówki. Druk jest do pobrania w systemie rekrutacyjnym, można deklarację złożyć elektronicznie w w/w systemie.

Brak potwierdzenia do 25 kwietnia do godz. 16.00 jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Informacje na temat wolnych miejsc w przedszkolach w Gdyni oraz rekrutacji uzupełniającej tutaj.

Gdyńskie wierszowanie

2024-04-05 09:33:15

Czas na wielkie gratualcje!

Dzieci z naszego przedszkola zostały laureatami Gdyńskiego Wierszowania.

Wyróżnione dzieci z naszego przedszkola to:
Liliana Mendryk (Żeglarze)
Kaja Pedersen (Żeglarze)
Natalia Piaskowska (Żeglarze)
Alicja Grzesiak (Bursztynki) 
 
Pozostałe informacje tutaj.

Rekrutacja na nowy rok szkolny

2024-03-07 09:23:42

Zasady rekrutacji na r.szk. 2024/2025 zawarte są tutaj.

Terminy przyjmowania wniosków:

Wnioski wydrukowane z systemu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście do przedszkola w następujących terminach:
poniedziałki: 11 i 18 marca, w godz. od 13.00 do 16.30
wtorki: 12 i 19 marca, w godz. od 7.30 do 11.00
środy: 13 i 20 marca, w godz. 7.30 do 11.00
piątki: 15 i 22 marca, w godz. 13.00 - 16.00
 

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025. Na dzieci czekają miejsca w 45 przedszkolach i 28 szkołach podstawowych na terenie Gdyni.

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2024/2025

Strona do logowania: www.gdynia.pl/rekrutacja2024 

Zalogować się do powyższego systemu będzie można 11 marca 2024 r. od godz. 12:00. 

INFORMACJE OGÓLNE 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka,
 • przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej/zespole szkolno - przedszkolnym/zespole szkół 

1. Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Gdyni.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

3. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2018 – 2021, zamieszkałe w Gdyni.

Dzieci urodzone w 2022 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie minimum 2 lat i 6 miesięcy) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej – na wolne miejsca. 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.  

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2018) obowiązane są odbyć przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny. 

4. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji w roku szkolnym 2024-2025 wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce. W sytuacji, gdy rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. 

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń !!!

PRZEBIEG REKRUTACJI 

Od 11 marca od godz. 12.00 do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru.

5. Czynności dotyczące złożenia wniosku

 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: www.gdynia.pl/rekrutacja2024 . Wnioski będą również do pobrania w każdym przedszkolu oraz w Wydziale Edukacji UM Gdyni (ul. Śląska 35/37, budynek A, I piętro pokój B 102 lub C 105) od 11 marca 2024 r.
 • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka w terminie do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00
  w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wskazanych w nim kryteriów. Oświadczenia dostępne będą w systemie rekrutacyjnym. 

 • Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

6. Kryteria naboru

        1)  Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe

 W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe (lit. a-g), które posiadają jednakową wartość – 50 punktów:

        a)   wielodzietność rodziny kandydata - tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci, dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b)      niepełnosprawność kandydata,

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

               dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e to:

               orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44);

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, tj. samotne wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

Dokumenty wymienione w lit. b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2)  Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria samorządowe:

a) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium         stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 12 pkt.;

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

-  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu)  urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

-  zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

 -  urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

b)   dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 6 pkt.;

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

-  zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 

-  zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

-  zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym, 

-  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP; 

c)       dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych - 5  pkt., dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest karta szczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu;

d)   dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

e)    dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy dzieci 6-letnich i ewentualnie 5-letnich biorących udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

f)       wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów
w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc
i dzień uroczenia - 1 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte  we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7.  Weryfikacja  wniosków

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.

 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym terminie,
 • wrócić się do Prezydenta Gdyni o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 

        W celu potwierdzenia oświadczenia Prezydent Gdyni może:

       - skorzystać z informacji dostępnych w urzędzie,

       - wystąpić o nie do instytucji publicznych,

       - zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.    

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

8. Wyniki rekrutacji:

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w dniu  22 kwietnia o godz. 12.00 – w rekrutacji podstawowej oraz w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w rekrutacji uzupełniającej. Informacja ta dostępna będzie poprzez zalogowanie do systemu naboru (dla rodziców, którzy wypełnili wnioski elektronicznie) oraz w przedszkolu pierwszego wyboru. 

9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka w terminie do 25 kwietnia do godz. 16.00 w rekrutacji podstawowej oraz w terminie do 13 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 w rekrutacji uzupełniającej. Potwierdzenia woli zapisu można dokonać: elektronicznie w  systemie rekrutacyjnym lub pisemnie - w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (druki będą dostępne na stronach internetowych przedszkoli oraz w przedszkolach).

     Niezłożenie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

 Podział na grupy przedszkolne nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Organizacja grup (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej  wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 29 kwietnia o godz. 12.00 w rekrutacji podstawowej oraz w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w rekrutacji uzupełniającej. Informacja ta dostępna będzie poprzez zalogowanie się do systemu naboru (dla rodziców, którzy wypełnili wnioski elektronicznie) oraz w przedszkolu pierwszego wyboru.

11. Procedura odwoławcza:

 Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych ,
 • po otrzymaniu uzasadnienia odmowy przyjęcia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.

12. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (na wolne miejsca):

a) 24 maja o godz. 12.00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc: www.gdynia.pl/rekrutacja2024  

b)  od 27 maja od godz. 12.00 do 3 czerwca do godz. 16.00 – składanie wniosków oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w placówce pierwszego wyboru,  

c)  10 czerwca o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,

d)  do 13 czerwca do godz. 16.00potwierdzenie przez rodzica woli zapisu do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

e)  17 czerwca o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

f)  procedura odwoławcza – rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych,
 • po otrzymaniu uzasadnienia odmowy przyjęcia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.

 29 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00 opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

Konkurs o Gdyni

2024-02-20 10:51:01

Konkurs o Gdyni - Spacerem przez nasze miasto - zakończył się rozdaniem dyplomów. Ponieważ wszystkie prace były wyjątkowe, wypracowane i tak pełne róznorodnych szczegółów, nie bylismy w stanie okreslić, kto zajął I miejsce - wsztscy uczestnicy dostali pamiątkowy dyplom i drobne nagrody ufundowane przez rodziców, Radę Dzielnicy i Urząd Miasta. 

Więcej zdjęć jest w Galerii.

 

Ach, co to był za bal....

2024-02-14 12:34:19

Najpiękniejsze przebrania, atmosfera pełna radości, zabawy i kreatywności, muzyka, która dodawała energii zachęcając do tańczenia oraz prześwietni wodzireje - tak, w wyjątkowym stylu, zakończyliśmy karnawał balem. 

Tłusty Czwartek

2024-02-08 11:42:00

 

Powiedział Bartek, że dziś Tłusty Czwartek - a Bartkowa uwierzyła, pysznych pączków usmażyła!

 A u nas nie Bartkowa, ale Pani Agnieszka z Panią Lucyną w kuchni usmażyły na podwieczorek takie przepyszne pączki. 

Zasady dotyczące rekrutacji na nowy rok szkolny 2024/2025

2024-02-01 10:56:09

8 marca rusza rekrutacja do gdyńskich przedszkoli. Informacje zawarte sa tutaj.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do prowadzonych przez samorząd Gdyni przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, ustalonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 7252/24/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2024 r.

Harmonogram rekrutacji 

8 marca 2024 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2024

11 marca od godz. 12.00 do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00   składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

29 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

24 maja 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2024  wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,                              

 27 maja od godz. 12.00 do 3 czerwca 2024 r. do godz. 16.00  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

10 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 13 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

17 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,

29 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez ustawę Prawo oświatowe są: 

1)    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

od 2) do 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),

      6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

      7) dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,

3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,

6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

1)    a)  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

 b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

 c)  urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2)   a)  zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

      b)  zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

      c)  zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,

      d)     oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Dzień Babci i Dziadka

2024-01-29 14:43:35

Nasi mali artyści zaprezentowali wyjątkowe programy artystyczne, obejmujące tańce, piosenki i wierszyki. Na twarzach Babć i Dziadków widoczne było ogromne poczucie dumy i wzruszenia, a przedszkolaki błyszczały podczas każdego występu. Dziękujemy wszystkim za udział w naszych uroczystościach. To były magiczne dni pełne miłości, bliskości i radości.

 

Prace OPEC

2024-01-03 13:43:05

Od końca przyszłego tygodnia w najbliższej okolicy przedszkola będą prowadzone przez OPEC prace polegające na doprowadzeniu do pobliskich bloków ciepła. W związku z tym dojazd i dojście do przedszkola moga być utrudnione.OPEC zabezpieczy drogę do przedszkola, ale bardzo prosimy o wyjątkową ostrożność w czasie trwania prac.

 

2023-12-28 10:40:55

Szanowni Państwo.

W nowym roku 2024 zmienia się dostawca cateringu. Przetarg wygrała firma "Oregano" z Gdańska. Ma bardzo dobre referencje z wielu przedszkoli w Trójmkieście. Stawka żywieniowa pozostaje bez zmiany - 11.90 dziennie za trzy posiłki. Zmienia się jedynie godzina powiadomienia nas o nieobecności dziecka w dniu następnym - na godzinę 15.00 dnia poprzedniego. Jeżeli nie zdążycie Państwo zawiadomić o nieobecności dziecka do 15.00 - posiłek na dzień nastepny zostanie zamówiony i trzeba go będzie opłacić. Mamy nadzieję, że obiady będą dzieciom smakowały, pozostałe posiłki nadal przygotowywane będą w kuchni przedszkolnej.

2023-12-22 14:00:30

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzanych w miłej rodzinnej atmosferze oraz szczęśliwego Nowego Roku 2024!

 

2023-12-04 12:51:28

Szanowni Państwo.

Od 5 grudnia wchodzi w życie Uchwała nr LVII/1772/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2023 zmieniająca Uchwałę nr 10/316/19 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, która zmienia wysokość opłaty z 1,00 zł na 1,30 zł za każda rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Święto Narodowe

2023-11-13 10:54:34

Bardzo uroczyście obchodziliśmy Święto Niepodległości w naszym przedszkolu.

IMG-20231110-WA0000.webp

 

Dzień Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu

2023-10-13 13:28:20

Takimi to wierszowanymi zagadkami, opracowanymi przez Panią Justynę z okazji Dnia Edukacji Narodowej uraczyły nas dwie najstarsze grupy - Żeglarze i Bursztynki.

Oklaskom i śmiechom końca nie było, tym bardziej, że wywołane osoby musiały przejść się po czerwonym dywanie, specjalnie dla nich przygotowanym.

 

Wszyscy są? Witam Was,

Dziś świętować nadszedł czas.

Dziś jest Święto tych co uczą,

tych co zarządzają,

tych co ogród pielęgnują,

gotują i sprzątają.

Co za Święto dzisiaj jest?

Podaj nazwę mi jak wiesz.   

ODP: DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzieci w nim zajęcia mają,

Bawią się i świat poznają.

Co to za miejsce? Wiesz już Ty?

A może wszyscy odpowiedzą mi?

 

ODP: PRZEDSZKOLE

Ta Pani jest zawsze uśmiechnięta,
miła dla każdego, o wszystkich pamięta.
Na jej biednej głowie wszystkie ważne sprawy,
nawet wie co zrobić kiedy dach dziurawy.

Kto jest tutaj najważniejszy?

Kto gabinet swój tu ma?

Kto ma uśmiech najładniejszy?

Kto odwiedza rano nas?

ODP:PANI DYREKTOR

Panią Dyrektor w przedszkolu zastępuje,

od rana jak mrówka pracuje,

cały dzień uśmiech ma na twarzy,

a komputer w jej rękach pracuje aż parzy.

ODP: PANI IWONA - WICEDYREKTOR

 

Wielu jest ich tutaj z nami,

bezpiecznie przedszkolak tu czuć się ma,

muzyką, śpiewem i tańcami

uczą nas każdego dnia

 

ODP: NAUCZYCIELE

Tworzy pyszne jadłospisy,

choć ograniczają ją przepisy,

zawsze sposób na to miała,

przeliczała, odważała,

by dzieciakom słodko było,

przy tym zdrowo się żywiło.

Kto to taki?

ODP: PANI OLA - INTENDENTKA

Nie zna magii ani czarów,
ale coś tu w trawie piszczy,
bo codziennie tuż przed przyjściem,
przedszkole znów się błyszczy.

Jej pomoc jest nieoceniona,

jest w fartuch wystrojona,

z uśmiechem przywita,

każdego tylko kto tu zawita.

ODP: PANIE WOŹNE

My jesteśmy łakomczuszki,

często mamy puste brzuszki,

kiedy pora na śniadanie,

dbają o nas tu dwie Panie.

Kto to taki? Powiedź mi.

 

ODP: PANIE KUCHARKI

Kosi trawę, majsterkuje,

wokół przedszkola porządku pilnuje,

kiedy na placu się coś zepsuje,

to bierze narzędzia i reperuje.

 

ODP: PAN WALDEK

Marynarze:

Są najmłodsi z nas,

w sali Las spędzają czas,

są tam dziewczyny i chłopaki,

codziennie kładą się na leżaki.

Odkrywcy:

Pora odkrywać nowe kąty,

koła, kwadraty i prostokąty,

sali Łąka zdobywcy

Ta grupa to?

Tropiciele:

A teraz grupa nowo poznana,

przez Panie dobrze wychowywana,

w sali Plaża ulokowana,

otwarta jest już od rana.

Rybki:

W Porcie czas spędzają,

zabawy tam wiele mają,

w morzu pływają

i chętnie sobie pomagają.

Bursztynki:

Z dwóch grup, jedna powstała

i świetnie się zgrała,

do sali Morze zawitała 

i będzie tam swój czas spędzała.

Żeglarze:

Sala Miasto jest już za mała,

niedługo szkoła ich będzie czekała,

chwila ta przyjdzie nagle,

będą musieli rozwinąć żagle.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymały je następujące osoby: Iwona Kierończyk - wicedyrektor Przedszkola, Maja Skrzypczak - nauczycielka, Aleksandra Kamerka - Mikulska - intendentka oraz Joanna Skręta - pomoc nauczyciela. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

DEN232.webp DEN233.webp

DEN234.webp DEN235.webp

Pasowanie na przedszkolaka

2023-10-09 12:36:46

Pasowanie na przedszkolaka to jeden z ważniejszych momentów w życiu grupy przedszkolnej. Od tego momentu dzieci stają się pełnoprawnymi przedszkolakami. W piątek byłi to Marynarze, zaś niedługa ta uroczystość czeka również Tropicieli.

20231006_095016.webp

 

2023-09-04 18:36:28

Szanowni Państwo.

Ponieważ dzieci powinny posiadać ubezpieczenie NNW na nowy rok szkolny przedstawiamy parę opcji takiego ubezpieczenia - lista będzie sukcesywnie uzupełniana, w miarę wpływu ofert.

TUiR "WARTA" S.A
Dedykowana strona do sprzedaży pakietu NNW dla Ucznia:  warta.pl/dlaucznia
Kod rabatowy:  A0033WAK23
 
PZU
Strona do logowania:  https://moje.pzu.pl
Kod rabatowy:  9vzDQJ 
 
UNIQA
link do kalkulatora ubezpieczenia NNW Szkolne
 
INTER RISK

2023-08-21 11:53:10

Zapraszamy rodziców na spotkania rozpoczynające nowy rok szkolny.

1) Dwie grupy dzieci nowo przyjętych - Marynarze i Tropiciele mają spotkanie 29 sierpnia o godz. 16.00 - DZIECI MOGĄ PRZYJŚĆ Z RODZICAMI.

Jeżeli nie zrobili Państwo tego dotychczas, bardzo proszę o dostarczenie na spotkanie wypełnionych następujących dokumentów:

2) Rodzice dzieci z pozostałych czterech grup: Morscy Odkrywcy, Rybki, Żeglarze i Bursztynki na zebrania w dniu 4 września o godz. 17.00. Zebrania odbędą się w salach poszczególnych grup.

Po zebraniu o 17.45 odbędzie się spotkanie przewodniczących trójek grupowych, czyli Rady Rodziców z dyrektorem przedszkola w celu ustalenia form współpracy w nowym roku szkolnym.

Bardzo proszę, aby każdy z Państwa przyniósł na zebranie wypełnione następujące dokumenty:

Zgoda na publikację wizerunku dziecka

Istotne dane o dziecku

Upoważnienie do odbioru dzieci - należy wypisać po jednym na każdą upoważnianą osobę, włącznie z klauzulą informacyjną RODO po drugiej stronie dokumentu.

oraz Deklarację na nowy rok szkolny - te osoby, które jej jeszcze nie dostarczyły.

2023-08-16 09:49:17

Uwaga!

WIADOMOŚĆ OD RADY RODZICÓW.

Nasza Rada Rodziców, jak co roku, postanowiła zakupić książki dla dzieci na nowy rok szkolny.

Koszt dla poszczególnych grup wiekowych:

3 latki (dzieci urodzone w 2020r.) - 110 zł 
4 latki (dzieci urodzone w 2019r.) - 120 zł 
5 i 6 latki (czyli te, urodzone w 2018 i 2017r.) - 155 zł 
 
Wpłaty należy dokonać na konto: 66 1050 1764 1000 0097 3650 0258, Wioleta Emmanuel Nnabue
 
Tytuł przelewu: 
Imię i nazwisko dziecka oraz wiek- jeżeli zna się grupę to również nazwa grupy.
Np. Adamma Nnabue/ 5 latki/ Rybki
 

 

Zakończenie roku dla sześciolatków

2023-06-26 15:16:24

Żegnamy się z przedszkolem, salami, zabawkami

a z największym żalem z naszymi paniami.

Zaraz po wakacjach będziemy już w szkole,

lecz w myślach zostanie wesołe przedszkole.

Takimi słowami żegnały się dzieci z grup Ratowników i Koników Morskich, kiedy to uroczyście kończyły naukę w przedszkolu.

Dzięki tańcom, piosenkom i oczywiście przepięknie wykonanemu polonezowi zakręciły się łzy w oczach rodziców oraz nauczycieli. Podczas uroczystości było widać, jak wiele nauczyły się dzieci w czasie pobytu w naszym przedszkolu.

Życzymy wszystkim naszym absolwentom powodzenia w szkole!

zr20231.webp zr20232.webp

zr20233.webp zr20234.webp

Festyn

2023-06-16 10:23:00

Dziękujemy wszystkim serdecznie za udział, dobrą zabawę i wiele pozytywnych słów podczas festynu. Co ważne - nawet pogoda nam dopisała!

202306151.webp 202306152.webp

202306153.webp 202306154.webp

202306155.webp 202306156.webp

202306157.webp 202306158.webp

 

2023-06-16 10:17:40

Nasi rodzice, we współpracy z Radą Rodziców zorganizowali dzieciom wiele atrakcji. Najstarsze dzieci pojechały do Teatru Muzycznego, wszystkie dzieci brały udział w warsztatach robienia świeczek a na dokładkę przyjechała do nas najprawdziwsza karetka, a ratownicy medyczni pokazali dzieciom, jak wygląda ich praca. Wszyscy brali również udział w nauce pierwszej pomocy. Dziękujemy bardzo Radzie Rodziców, która wspomaga nas w wyszukiwaniu atrakcji dla naszych dzieci!

202306051.webp 202306052.webp

202306053.webp 202306054.webp

202306055.webp 202306056.webp

202306057.webp 202306058.webp

202306059.webp 202306059a.webp

202306059b.webp 202306059c.webp

Spotkanie z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

2023-06-05 14:42:42

Zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych na spotkanie, 29 czerwca o godz. 16.00

W programie spotkania jest poznanie nauczycieli prowadzących grupy, poznanie sali zajęć oraz zasad panujących w przedszkolu.

Bardzo proszę o przyniesienie na spotkanie wypełnionych następujących dokumentów:

Ponadto, w związku z prowadzonym systemem do naliczeń odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, należy wyrobić Kartę Mieszkańca. Ogólne informacje zamieszczone są tutaj.