Statut

PRZEDSZKOLA NR 58 w GDYNI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę : „Przedszkole nr 58 w Gdyni”.
 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Gdyni, z siedzibą Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole funkcjonuje, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego Statutu.
 6. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola oraz sposób ich realizacji

§ 2

 1. Przedszkole, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia, realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności :
  1. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. organizuje – w miarę potrzeb - opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  3. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 2. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych- ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
 3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalane są w planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§ 3

 1. Celem wychowania przedszkolnego wynikającym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest :
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
  3. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  4. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  5. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  6. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  7. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej;
  8. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej.
 2. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
  2. kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
  3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
  4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych wychowanie zdrowotne i kształtowanie, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
  5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
  6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
  7. wychowanie przez sztukę
  8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
  9. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
  10. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci;
  11. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
  12. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 3. W Przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
  1. pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:
   1. zajęć specjalistycznych;
   2. porad i konsultacji, warsztatów dla rodziców;
  2. objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównującymi, specjalistycznymi oraz uczęszczanie dziecka na zajęcia wymaga zgody rodziców (opiekunów prawnych);
  3. szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy;
  4. w Przedszkolu może być organizowane wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole.

Rozdział 3
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem

§ 4

 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece:
  1. jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału;
  2. dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy oddziału.
 2. W oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
 3. W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

§ 5

 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 6. Nauczyciel może opuścić dzieci w nagłym wypadku pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.
 7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.
 9. Wycieczki i spacery dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców ( opiekunów prawnych).
 10. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niebezpiecznych symptomach.
 11. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków lub substancji o podobnym działaniu.
 12. Rodzice (opiekunowie prawni) podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka pomocy medycznej w przypadkach uzasadnionych.
 13. Wychowankowie za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice (opiekunowie prawni) uiszczają na początku roku szkolnego ( wrzesień).
 14. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników przedszkola jest znajomość i przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

Rozdział 4
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odprowadzania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

§ 6

W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (opiekunów prawnych) zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

§ 7

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych), bądź inne osoby upoważnione przez nich na podstawie ich pisemnych oświadczeń.
 2. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną przez rodziców (opiekunów prawnych) w oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie po spożyciu alkoholu bez względu na to, czy jest to rodzic (opiekun prawny) czy inna osoba upoważniona do odbioru dziecka.

Rozdział 5
Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami

§ 8

 1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

§ 9

 1. Spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej – na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub nauczycieli (godziny otwarte).
 2. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) to :
  1. zebrania grupowe;
  2. godziny otwarte, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom (opiekunom prawnym) informacje na temat postępów i zachowania dzieci;
  3. konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami;
  4. zajęcia otwarte;
  5. warsztaty dydaktyczno-wychowawcze z rodzicami (opiekunami prawnymi);
  6. edukacyjne zebrania rodziców (opiekunów prawnych) z pracownikami pedagogicznymi i zapraszanymi do Przedszkola specjalistami;
  7. udział w uroczystościach przedszkolnych, festynach, itp.

Rozdział 6
Organy Przedszkola oraz ich kompetencje

§ 10

 1. Organami Przedszkola są :
  1. Dyrektor Przedszkola,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców,
  4. Rada Przedszkola.

§ 11

 1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący.
 2. Dyrektor Przedszkola w szczególności :
  1. kieruje pracą Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących;
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Pzredszkola;
  6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole;
  7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  9. stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola;
  10. odpowiada za realizacje zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  11. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi.
 3. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. kierowania polityką kadrową Przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
  2. przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Przedszkola;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Przedszkola w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
  4. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań z Radą Przedszkola, Radą Pedagogiczną i rodzicami.
  5. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor, a w Przedszkolu w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tego Przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 12

 1. W Przedszkolu zatrudniającym co najmniej 3 nauczycieli działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania, opieki i kształcenia.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzenie i wzbogacenie takiej działalności.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu rocznych zajęć opiekuńczo – wychowawczo-dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, Rady Przedszkola organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 7. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.

§ 13

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców i Radę Przedszkola;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
  5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2. projekt planu finansowego Przedszkola;
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 14

 1. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 13 ust.1, niezgodnych z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 15

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Przedszkola albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.
 3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 16

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Przedszkola albo jego zmian.

§ 17

 1. W Przedszkolu może działać Rada Przedszkola.
 2. Rada Przedszkola uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Przedszkola, a także:
  1. uchwala statut Przedszkola;
  2. opiniuje projekt planu finansowego Przedszkola;
  3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Przedszkola, jego Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu; wyniki te mają charakter wiążący.
  4. opiniuje plan pracy Przedszkola, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Przedszkola;
  5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację Przedszkola i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Przedszkole oraz do wojewódzkiej rady oświatowej.
 3. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Przedszkola określa regulamin jej działalności.

§ 18

 1. W skład Rady Przedszkola wchodzą, w równej liczbie:
  1. nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;
  2. rodzice wybrani przez ogól rodziców.
 2. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
 3. Tryb wyboru członków Rady określa statut Przedszkola.
 4. Kadencja Rady Przedszkola trwa 3 lata.
 5. Rada Przedszkola uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane.
 6. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor Przedszkola.
 7. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.
 8. Rady Przedszkoli mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 9. Powstanie Rady Przedszkola organizuje Dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Rodziców.

§ 19

 1. W Przedszkolu, w którym Rada Przedszkola nie została powołana, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

§ 20

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich wychowanków.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  2. szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do Rady Rodziców placówki.

§ 21

 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami oraz opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
  2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.
 3. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 4. Fundusze, o których mowa w ust. 3, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

§ 22

 1. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor placówki, w sposób polubowny, mając na względzie zakresy kompetencji tych organów, a w szczególności dobro dzieci.

Rozdział 7
Organizacja pracy Przedszkola

§ 23

 1. Podstawowa jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i możliwości rozwojowych.
 2. Przedszkole jest placówką sześciooddziałową. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada sale edukacyjne dla poszczególnych oddziałów z pełnym zapleczem sanitarnym, szatnie dla dzieci, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze oraz pomieszczenia kuchenne z magazynami.
 3. Liczba miejsc w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 24

 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku Dyrektor Przedszkola na wniosek nauczyciela bądź nauczycieli.

§ 25

 1. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

§ 26

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.
 2. Arkusz organizacji, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

§ 27

 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 28

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców (Rady Przedszkola).
 2. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku.
 3. Godziny, w których pracuje Przedszkole dostosowane są do potrzeb rodziców, z czego 5 godzin z dziennego czasu pracy Przedszkola przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 29

 1. Rodzic ponosi następujące koszty związane z pobytem dziecka w Przedszkola:
  1. opłatę za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym zakres pięciu godzin dziennie, której wysokość określa uchwała Rady Miasta Gdyni;
  2. rzeczywiste koszty wyżywienia dziecka, które podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu.
 2. Opłaty za pobyt dziecka Przedszkolu wnoszone są z góry do 15 –tego dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy przedszkola. Za nieterminowe wpłaty naliczane są ustawowe karne odsetki.
 3. Pracownicy Przedszkola korzystający z wyżywienia ponoszą odpłatność wg naliczanej kalkulacji.

Rozdział 8
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

§ 30

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

§ 31

 1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i postawę moralną z poszanowaniem ich godności osobistej.
 2. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje.
 3. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, nauczyciele prowadzą analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki.
 4. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę zdrowotną.

§ 32

 1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
 2. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
  1. systematycznie informują rodziców (opiekunów prawnych) o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w Przedszkolu, zapoznają ich z podstawą programowa wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
  2. informują rodziców (opiekunów prawnych) o sukcesach i kłopotach dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
  3. zachęcają rodziców (opiekunów prawnych) do współdecydowania w sprawach Przedszkola.
 3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców (opiekunów prawnych) do:
  1. znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
  4. wdrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;
  5. wdrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.
 4. Nauczyciele zapoznają rodziców (opiekunów prawnych) z ich obowiązkami wobec Przedszkola, do których należą:
  1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;
  2. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej w ramach ich kompetencji;
  3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu;
  6. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.

§ 33

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w porządku, ładzie oraz czystości.
 3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 5. Szczegółowe obowiązki pracowników administracji i obsługi określają zakresy obowiązków ustalone przez Dyrektora Przedszkola.

Rozdział 9
Prawa i obowiązki dzieci

§ 34

 1. Dziecko ma prawo do:
  1. właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo- wychowawczego – dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;
  2. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym;
  3. indywidualnego rozwoju własnego tempa tego procesu;
  4. do wyboru formy wypoczynku jeśli jest zmęczone;
  5. do zaspokojenia głodu i pragnienia, jeśli sygnalizuje taką potrzebę, a także do odmowy jedzenia pokarmów, których nie lubi;
 2. Dzieci w Przedszkolu mają obowiązek:
  1. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych w najbliższym otoczeniu;
  2. szanować mienie Przedszkola;
  3. używać na co dzień form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów;
  4. dbać o swój wygląd i estetykę ubioru
  5. przestrzegać odpowiednich, przyjętych norm w społeczności przedszkolnej.
 3. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków, jeżeli:
  1. rodzic nie wnosi opłat za Przedszkole lub dziecko ma nieusprawiedliwioną nieobecność w Przedszkolu dłużej niż jeden miesiąc;
  2. zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wychowanków, po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań psychologiczno- pedagogicznych.
  3. istnieją przeciwwskazania zdrowotne, potwierdzone przez lekarza.
 4. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy podejmuje Dyrektor Przedszkola po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną.
 5. Informację o skreśleniu dziecka z listy rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od jej podjęcia

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 35

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 36

 1. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane uchwałą Rady Pedagogicznej.

§ 37

 1. Statut Przedszkola umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola.