Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 58 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole58gdynia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących oraz informacji dźwiękowej dla osób niewidzących,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa posiada moduł ułatwień dostępu (ikona widoczna po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), który pozwala na:

 • zmianę rozmiaru czcionki,
 • podświetlenie linków,
 • wybór szablonu strony w wersji jasnej (domyślny szablon),
 • wybór szablonu strony w wersji ciemnej (zwiększony kontrast),
 • wybór szablonu strony w wersji monochromatycznej,
 • przegląd mapy strony

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kozłowska, e-mail: dyrektor@przedszkole58gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 380 18 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Przedszkola Nr 58 w Gdyni od ul. Leona Staniszewskiego oraz od ul. Mariusza Zaruskiego prowadzi droga z płyt Jumbo (płyt betonowych). Zaraz za bramą wjazdową znajduje się parking oraz wejście do budynku przedszkola. Teren wokół przedszkola jest płaski, nie ma żadnych schodów.
 2. Przedszkole Nr 58 w Gdyni to budynek parterowy, nie posiadający żadnych schodów, o przestronnym wejściu i szerokich korytarzach, nie posiada windy osobowej.
 3. Budynek nie posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na parkingu przed budynkiem przedszkola wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych umiejscowione bezpośrednio przy budynku, posiadające podjazd pod krawężnik, który umożliwia łatwe dostanie się na chodnik prowadzący do wejścia do budynku.
 5. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Przedszkola nr 58

Przedszkole nr 58  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy stronę Placówki. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Przedszkola. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Przedszkola jest dostępna w tutaj.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Przedszkola nr 58. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Przedszkola

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Przedszkola nr 58 nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią tylko dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej,
z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie ze strony Placówki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

W ramach strony internetowej placówki stosowane są  przede wszystkim pliki cookies typu „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Odnośniki do innych stron

Serwis Przedszkola nr 58 zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Przedszkola nr 58

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Prawa autorskie

Wszelkie treści Serwisu są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że Dyrektor Przedszkola nr 58 wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania i dla  dozwolonego przepisami prawa autorskiego dozwolonego użytku osobistego.

Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Przedszkola nr 58.