Plan dnia

Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny:

  1. 6.00 - 8.00 schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym i wymagającym pomocy, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne;
  2. 8.00 - 9.00 przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;
  3. 9.00 - 11.30 zajęcia edukacyjno – wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe;
  4. 11.30 - 12.30 przygotowania do obiadu, obiad, czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami;
  5. 12.30 - 14.00 grupy dzieci najmłodszych - odpoczynek poobiedni, grupy starsze - relaksacja, w tym kwadrans na czytanie, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym;
  6. 14.00 - 14.40 podwieczorek oraz czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku;
  7. 14.40 - 17.00 zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.