Przedszkole nr 58 w Gdyni

Nazwa sali - Miasto

Grupa dzieci - ŻEGLARZE

Nauczyciele:

Nauczyciel kontraktowy: mgr Anna Oparka

Nauczyciel kontraktowy: mgr Anna Piskulak

Woźna oddziałowa: Marzena Wendt

kontakt: miasto@przedszkole58gdynia.pl

OPŁATY

Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka widnieje w nawiasie przy numerach rachunku!

Opłaty za styczeń 2023 tutaj.
Proszę o wpłacanie kwoty w nawiasach przy nr kont, kwoty ze znakiem minus stanowią nadpłatę (nie należy ich wpłacać).

Założenia wychowawczo-dydaktyczne styczeń 2023

Obszar fizyczny:

• systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
• doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych
• rysowanie form kolistych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
• dostosowanie napięcia mięśniowego i siły nacisku do narzędzia
• doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz prac plastycznych

Obszar emocjonalny:

• werbalizowanie swoich myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych
• dokonywanie oceny zachowania swoich rówieśników i innych osób na podstawie obserwacji w odniesieniu do kodeksu norm i zachowań
• uważnie słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych, podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

Obszar społeczny:

• krytyka wobec przejawów nierównego traktowania, wyszydzania czy szykanowania
• doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka
• zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu
• wykazywanie zainteresowania historią własnej rodziny (prezentacja albumów, pamiątek rodzinnych)
• dostrzeganie wyjątkowości własnej rodziny, chęć kultywowania jej tradycji, zainteresowań oraz pasji

Obszar poznawczy:

• układanie zdań w taki sposób, aby tworzyły logiczną i poprawnie sformułowaną całość
• odróżnianie świata fikcji od rzeczywistości,
• słuchanie utworów literatury dla dzieci, bajek, baśni, legend, wypowiadanie się na temat
• podejmowanie prób czytania prostych wyrazów z poznanych lite
• stosowanie cyfr od „1” do „8”
• porównywanie długości, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”
• próby korzystania z bardziej precyzyjnych sposobów porównywania długości
• dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych i pewnych prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, badanie właściwości materiałów i zjawisk fizycznych
• poznawanie liter drukowanych – małych i wielkich, uczestniczenie w procesie alfabetyzacji

Zimowa praca plastyczna

20230110_092832.jpg

20230110_095537.jpg

KOSMICZNE PODRÓŻE 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - WYCHOWAWCZE W GRUDNIU 2022 r. W GRUPIE ŻEGLARZY

Tematy kompleksowe:

 1. W świecie teatru
 2. Kulinarne wyzwania
 3. Świąteczny czas
 4. Nowy Rok – tuż tuż
 • ćwiczenie motoryki małej
 • ćwiczenie motoryki dużej
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych treści, umiejętne wyciąganie wniosków
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.

JASEŁKA - "DZIECI ŚWIATA U STAJENKI"

       

MIKOŁAJKI

       

       

STROIMY CHOINKĘ


DEKOROWANIE BABECZEK NA KIERMASZ
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W GRUPIE ŻEGLARZY NA LISTOPAD 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Kraina bezpieczeństwa.
 2. Polska naszym domem.
 3. Deszczowa muzyka.
 4. W świecie emocji.

Cele ogólne:

 • Systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.
 • Usprawnianie ruchomych narządów mowy.
 • Poruszanie się w rytmie muzyki.
 • Przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo.
 • Prezentowanie za pomocą mimiki i gestów stanów emocjonalnych.
 • Kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowanie pozytywnych wzorców zachowania, nieuleganie naciskom oraz negatywnym wzorcom.
 • Integrowanie się z grupą.
 • Rozumienie i przestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowania.
 • Współpraca podczas wykonywania zadań zespołowych.
 • Znajomość numerów alarmowych.
 • Znajomość zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli.
 • Znajomość wybranych zasad ruchu drogowego.
 • Znajomość cyfry „5”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie.
 • Dostrzeganie różnorodności obiektów i krajobrazów Polski.
 • Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski.
 • Rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych.
 • Nauka i śpiew hymnu narodowego.
 • Rozumienie jak działa termometr.
 • Rozpoznawanie rodzajów deszczu.
 • Zrozumienie obiegu wody w przyrodzie.
 • Wyrażanie swoich emocji i rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

URODZINY DZIECI URODZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU
     DZIEŃ MISIA


 

WIZYTA PANÓW POLICJANTÓW 

      
   

ZABAWY Z CYFRĄ "5"


ŚWIĘTOWANIE DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

   WYKONANIE LISTOPADOWEGO ZADANIA Z PROJEKTU "DOOKOŁA POLSKI" - WOJEWÓDŹTWO LUBUSKIE I WOJEWÓDŹTWO MAZOWIECKIEZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - WYCHOWAWCZE W GRUPIE ŻEGLARZY NA PAŹDZIERNIK 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Zaczarowana jesień
 2. Moje wartości
 3. W koronach drzew
 4. Jesienne kołysanki
Cele ogólne:
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych
 • wykonywanie czynności porządkowych, samoobsługowych
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie emocji na podstawie wyrazu twarzy
 • tworzenie i układanie matematycznych rytmów
 • wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców
 • tworzenie i układanie matematycznych rytmów
 • wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców.
Dzień dyni
   


Wykonanie pierwszego zadania z projektu "Dookoła Polski" - województwo mazowieckie.

 


Projekt "Gramy zmysłami" - zadanie październikowe Sensoryczny spacer
Projekt - "Pocztówka od Przyjaciela":

poczta3.jpg
poczta4.jpg
poczta-(1).jpg
poczta2.jpg

Zajęcia w terenie - wizyta w warzywniaku, wspólne zakupy sezonowych owoców:

warzywniak.jpg
warzywniak3.jpg


Litera M - wykorzystanie jesiennych darów:

 kasztany.jpg
kaztany3.jpg

Jesienne mandale i parasole:

kasztany2.jpg

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – WYCHOWAWCZE W GRUPIE ŻEGLARZY NA WRZESIEŃ 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Znowu razem
 2. Z latawcem w przedszkolu
 3. Żegnamy lato
 4. Ziemia – nasza planeta.

Cele ogólne:

- Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i na placu zabaw

- Rozwijanie sprawności fizycznej

- Rozwijanie mowy

- Rozwijanie sprawności manualnych

- Rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu

- Rozwijanie kompetencji matematycznych

- Kształtowanie postawy szacunku do innych

- Rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu

- Nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych treści, umiejętne wyciąganie wniosków

- Rozwijanie logicznego myślenia.

 ŻEGLARSKIE POWROTY PO WAKACJACH :)


KODOWANIE - PIERWSZE ZABAWY Z ROBOTAMI PHOTON
           

ZABAWY Z LITERĄ "A"


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA PO KASZUBSKU