Przedszkole nr 58 w Gdyni

Aktualności

2021-04-16 09:16:46

W związku z tym, że od poniedziałku wracamy do zajęć stacjonarnych przypominam o zaznaczaniu ewentualnych nieobecności w systemie oraz zgłaszaniu ich na adres: nieobecnosc@przedszkole58gdynia.pl

Jednocześnie przypominam również, że w tym roku szkolnym przerwa w pracy przedszkola planowana jest na lipiec. Przerwa przeznaczona jest na naprawy pogwarancyjne oraz wykorzystanie urlopów przez pracowników. 

Anna Kozłowska, dyrektor Przedszkola nr 58

2021-04-12 08:55:16

Szanowni Państwo.

Informujemy, że nadal na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie m.in. publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z rozporządzeniem MEiN Dz.U. z 2021r., poz. 561) do przedszkola bedą mogły na wniosek rodziców uczęszczać jedynie dzieci:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola i procedura odwoławcza

2021-04-08 09:16:32

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola
 
W terminie od 7 kwietnia do 12 kwietnia do godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane poprzez:

potwierdzenie w systemie rekrutacyjnym na utworzonym wcześniej profilu swojego dziecka

oraz

podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkolu 

(Potwierdzenia woli zapisu jest również dostępne dla rodziców tutaj).

  Rodzice mogą je przekazać na dwa sposoby:

  • skanują deklarację i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki: dokumenty@przedszkole58gdynia.pl
  • wrzucają deklarację woli do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez placówkę. 


Niepodpisanie ww. dokumentów we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Procedura odwoławcza
 
Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

  • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych (czyli od 15-04-2021 do 21-04-2021) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnienie odmowy przyjęcia Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica,
  • w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola

2021-04-07 12:38:13

Rodzice, których dzieci dostały się do przedszkola muszą wysłać "Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola" na adres: dokumenty@przedszkole58gdynia.pl

najpóźniej do 12 kwietnia do godz. 16.00

Dokument do pobrania tutaj.

2021-04-02 11:00:51

Życzymy wszystkim rodzinnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych. Aby w tym bardzo trudnym dla wszystkich czasie znaleźć nadzieję, że będzie coraz lepiej.

99666-OLGR5J-740a.jpg