Przedszkole nr 58 w Gdyni

Aktualności

Narodowy Spis Powszechny

2021-04-01 11:38:36

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę www.spis.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Na tej stronie podany jest również numer telefonu na infolinię, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać spisu przez telefon. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkich mieszkańców.

Czasowe ograniczenie w pracy przedszkola.

2021-03-26 14:13:12

Szanowni Państwo.

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie m.in. publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z rozporządzeniem MEiN Dz.U. z 2021r., poz. 561) do przedszkola bedą mogły na wniosek rodziców uczęszczać jedynie dzieci:

 • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pozostałe dzieci mogą korzystać z zajęć, które nauczyciele będą zamieszczać w zakładkach poszczególnych grup.

Pamiętajmy wszyscy o zasadzie DDM - dystans, dezynfekcja, maseczki, po to, abyśmy jak najszybciej wrócili do normalności.

Z życzeniami zdrowia

Anna Kozłowska, dyrektor Przedszkola nr 58 w Gdyni

 

Witaj WIOSNO!!!

2021-03-22 11:14:21

IMG_1984.jpg        

Kiedy się rozgniewa groźna pani zima,
zmienia się w Marzannę i władać zaczyna.
Sypie gęstym śniegiem, wody skuwa lodem,
sroga, rozgniewana powiewa wciąż chłodem.

Kiedy mroźnej zimy ludzie dosyć mają,
jak ją do odejścia skłonić - wymyślają.
Chcąc, by prędzej wiosna zawitała,
zrobili Marzannę - ze słomy jest cała.

Kiedy się ociepli, puszczą grube lody,
odpłynie wraz z nimi wrzucona do wody.


20210319_114416.jpg

Uwaga rodzice składający wnioski rekrutacyjne!

2021-03-18 14:36:06

Jednym z tzw. kryteriów samorzadowych jest przyznanie punktów za to, że oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Gdyni. Za miniony rok, czyli za 2020.

Niestety, do niektórych wniosków dołączone są nieodpowiednie dokumenty potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego, np.:

 • potwierdzenie rozliczenia za 2019r. lub
 • potwierdzenie rozliczenia w US, ale nie na terenie Gdyni lub
 • dołączenie rozliczenia na terenie Gdyni tylko jednego z rodziców.

Uprzedzamy, iż podczas weryfikacji wniosków Komisja Rekrutacyjna takich dokumentów nie bierze pod uwagę, przez co mogą mieć Państwo zmniejszoną ilość punktów rekrutacyjnych.

Bardzo prosimy o dołączanie do wniosków prawidłowych załączników. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć poprawione załączniki ma na to czas do końca rekrutacji, czyli do 19 marca do godz. 16.00.

 

REKRUTACJA

2021-03-11 16:03:22

UWAGA!

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W TEGOROCZNEJ REKRUTACJI!

Bardzo prosimy o sprawdzenie przed dostarczeniem wniosku do przedszkola, czy dołączone są do niego wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów. W trakcie weryfikacji wniosków przez Komisję Rekrutacyjną, brak załączników spowoduje zmniejszoną ilość punktów, które można dostać w rekrutacji.

(Dla ułatwienia - spis załączników zawarty jest w wygenerowanym przez system "Potwierdzeniu przyjęcia wniosku do przedszkola" - str. 5 wniosku)

Wszystkie informacje zawarte są tutaj oraz w AKTUALNOŚCIACH na naszej stronie z dnia 05-03-2021r.

Dla przypomnienia: 

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyłącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, które posiadają jednakową wartość –  każde po 50 punktów:    

 1. wielodzietność rodziny kandydata - tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny.
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 2-5: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, tj. samotne wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).          

Dokumenty wymienione w punktach 2-7 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.


Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria samorządowe:

 1. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Gdyni; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 12 pkt.; dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

    -  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu)  
       urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub
    -  zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości
       osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub
    -  urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
       teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

 2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 6 pkt.; dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:
  - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  - zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
  - zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,  
  - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP.

 3. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów  
  zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych - 5  pkt.;
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest karta szczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu - jeśli dokumentacja będzie składana bezpośrednio u dyrektora lub kserokopia, jeśli dokumentacja będzie wrzucona do wrzutni umieszczonej w przedszkolu lub wysłana skanem na adres mailowy przedszkola;

 4. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, o przyjęcie do którego ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola (także działającego w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, o przyjęcie do którego dziecko się ubiega.

 5. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, o przyjęcie do którego się ubiega; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, o przyjęcie do której dziecko się ubiega.

 6. przedszkole/oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) - 1 pkt.;           
  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

 
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.